Författare

Chin Lit publicerar verk av följande kinesiska författare (kinesiska namn skrivs med efternamnet först som nedan):

A Yi

Darlingface alias Anne Xu

Ge Fei (2018)

Guo Jing

Han Song

Han Xu

Hao Jingfang (2018)

Lu Feng

Na Yu

Ren Xiaowen

Su Tong

Wang Didi

Wang Xiaoming

Zhang Ning

Zhao Zhiming